Tradución xurídica

Tradución Xurídica

englishpanish conta cun departamento 100 % dedicado á tradución xurídica e financeira, dirixido por un dos especialistas legais e financeiros máis recoñecidos do noso país. Unha garantía que aprecian os distintos despachos de avogados e notarías que se agrupan dentro de nosa importante carteira de clientes.

A tradución xurídica é probablemente o tipo de tradución onde máis importante resulta a intervención de tradutores profesionais cualificados. englishpanish só traballa con tradutores licenciados en Dereito, avogados, profesores ou outros xuristas que se dediquen a tempo parcial ou completo á actividade da tradución.

Todas as nosas traducións de documentación xurídica, financeira ou institucional pasan por un filtro de revisión onde interveñen un ou dous tradutores adicionais para evitar calquera erro ou omisión no que puidese incorrer imperceptiblemente o tradutor principal.

Documentos xurídicos que podemos traducir

Contratos

 • Contrato de seguro
  • Seguros persoais: vida, accidentes persoais, saúde ou enfermidade, dependencia e plans de pensións.
  • Seguros de danos ou patrimoniais: seguros de incendios, responsabilidade civil, automóbil, agrarios, perdas pecuniarias, roubo, crédito e caución, transportes, enxeñería e multirriscos.
  • Seguros de prestación de servizos: defensa xurídica, asistencia en viaxe e decesos.
 • Contrato de arrendamento/aluguer
  • Arrendamento de vivenda (para residencia habitual, de tempada, de uso turístico)
  • Arrendamento de local de negocio
  • Arrendamento de industria
  • Arrendamento de rocho ou praza de garaxe
  • Arrendamento de inmoble de tempada
  • Arrendamento de leira rústica ou parzaría
  • Arrendamento de vehículos a motor
  • Arrendamento de maquinaria
  • Arrendamento Financeiro o leasing
  • Arrendamento de obra e de servizos
 • Contratos de traballo
  • Contrato indefinido
  • Contrato temporal (de obra ou servizo determinado, eventual por circunstancias de produción, Interinidade, de substitución)
  • Contrato para a formación e a aprendizaxe
  • Contrato en prácticas
 • Capitulacións matrimoniais (acordo prenupcial)
 • Contrato de axencia
 • Anticrese
 • Contrato de arras
 • Carta de patrocinio
 • Contrato de comisión
 • Comodato
 • Contrato de compravenda
 • Contrato de concesión
 • Contrato de depósito
 • Contrato de distribución
 • Contrato de doazón
 • Contrato de edición
 • Contrato de empresa conxunta ou joint venture
 • Contrato de enfiteusis
 • Contrato de mandato
 • Contrato de factoraxe (Factoring)
 • Contrato de fianza
 • Contrato de franquía (Franchishing)
 • Contrato de hipoteca
 • Matrimonio
 • Contrato de préstamo (ou crédito de consumo)
 • Contrato de opción
 • Contrato de Obra
 • Permuta
 • Contrato de peza
 • Promesa (Precontrato ou promesa de contrato)
 • Contrato de prestación de servizos
 • Contrato de renting
 • Contrato de sociedade
 • Contrato de subministración
 • Contrato de transferencia de tecnoloxía (Know-how)
 • Contrato de transición (bridging agreement)
 • Contrato de transporte

Patentes, deseños industriais, marcas e nomes comerciais

Escritos xudiciais

 • Escritos de iniciación procesal
  • Demanda xudicial
  • Demanda reconvencional
  • Tercería
  • Querela
  • Denuncia
  • Solicitude de acto no contencioso
 • Escritos de substanciación procesual
  • Traslado de la demanda
  • Contestación á demanda
  • Réplica
  • Tréplica
  • Solicitude de certificación de ministro de fe
  • Solicitude de apercibimento
  • Carta poder / apoderamento
  • Solicitude de apertura de termo probatorio
  • Solicitude de designación de perito
  • Solicitude de oficio
  • Solicitude de copia
  • Acompaña documento
  • Solicitude de citación a oír sentenza
  • Solicitude de cumprimento de sentenza
  • Solicitude de embargo de bens
  • Solicitude de regulación de costas
  • Xiro de cheque
 • Escritos de incidencia procesual
  • Medidas cautelares
  • Abandono de procedemento
  • Desistencia
  • Tercería
  • Acumulación de procesos
  • Impugnación de documento
  • Incompetencia
  • Recusación
  • Solicitude de beneficio de asistencia xurídica
 • Escritos de impugnación procesual
  • Recurso de reposición
  • Recurso de apelación
  • Recurso de feito
  • Recurso de casación
  • Recurso de revisión
  • Nulidade procesal

Resolucións procesuais

 • Dilixencias
 • Decretos
 • Providencias
 • Autos
 • Sentenzas

Certificados, escrituras notariais, autorizacións e permisos

Leis, tratados internacionais, convenios, decretos, regulamentos, directivas, decisións, recomendacións, ditames e outros actos lexislativos