Tradución Xurada

Tradución Xurada

englishpanish colabora cunha ampla rede de tradutores xurados habilitados polo Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, en todas as combinacións lingüísticas e que, a maiores, contan cunha dilatada experiencia na realización deste tipo de traducións.

A tradución xurada é unha tradución oficial dun documento que se fai para producir plenos efectos legais no organismo ou institución de destino. O valor oficial deste tipo de traducións vén outorgado polo Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, polo que se aproba o Regulamento da Oficina de Interpretación de Linguas do Ministerio de Asuntos Exteriores. A través da súa certificación, sinatura e selo oficial, o tradutor xurado certifica a exactitude, fidelidade e integridade  do documento traducido, e outórgalle validez legal á tradución.

A experiencia do noso equipo garante unha tradución xurada de calidade, en prazos de tempo razoábeis, que se axustan ás necesidades dos nosos clientes, tanto particulares, como empresas e diversos organismos internacionais que confían en englishpanish para levar a cabo as súas traducións oficiais.

Documentos que poden precisar de tradución xurada:

Contratos

 • Contratos de traballo
  • Contrato indefinido
  • Contrato temporal (de obra ou servizo determinado, eventual por circunstancias de produción, interinidade, de relevo)
  • Contrato para a formación e a aprendizaxe
  • Contrato en prácticas
 • Contratos internacionais
  • Contrato de axencia internacional
  • Contrato de compravenda internacional
  • Contrato de distribución comercial internacional
  • Contrato de franquía internacional
  • Contrato de “joint venture”
 • Anticrese
 • Contrato de arras
 • Carta de patrocinio
 • Contrato de comisión
 • Comodato
 • Contrato de compravenda
 • Contrato de concesión
 • Contrato de depósito
 • Contrato de distribución
 • Contrato de doazón
 • Contrato de edición
 • Contrato de empresa conxunta ou “joint venture”
 • Contrato de enfiteuse
 • Contrato de mandato
 • Contrato de “factoring”
 • Contrato de fianza
 • Contrato de franquía ou “franchising”
 • Contrato de hipoteca
 • Contrato de préstamo ou crédito de consumo
 • Contrato de opción
 • Contrato de obra
 • Permuta
 • Contrato de prenda
 • Promesa (Pre-contrato ou promesa de contrato)
 • Contrato de prestación de servizos
 • Contrato de “renting”
 • Contrato de sociedade
 • Contrato de subministro
 • Contrato de transferencia de tecnoloxía (“Know-how”)
 • Contrato de transición (“bridging agreement”)
 • Contrato de transporte

Certificados e certificacións

 • Certificado de antecedentes penais
 • Certificado de empadroamento
 • Certificado de defunción
 • Certificado de matrimonio
 • Certificado de nacemento
 • Certificado de separación, divorcio, nulidade matrimonial
 • Fe de vida

Documentos académicos

 • Acreditacións
 • Certificación académica
 • Certificados de asistencia
 • Certificados de cursos
 • Diplomas
 • Expedientes Académicos
 • Méritos
 • Títulos Universitarios

Documentos de identificación

 • DNI
 • NIE
 • Pasaportes
 • Permisos de conducir
 • Permisos de residencia
 • Tarxeta de estranxeiría
 • Visados

Documentos económicos ou societarios

 • Contas anuais
 • Estatutos da Sociedade
 • Licitacións públicas

Documentos médicos

 • Certificados médicos
 • Expedientes de discapacidade
 • Informes médicos

Documentos notariais

 • Escrituras notariais
 • Poderes notariais

Patentes e deseños industriais

Resolucións xudiciais

 • Autos
 • Decretos
 • Dilixencias
 • Providencias
 • Procedementos de exequátur
 • Sentenzas

Trámites de adopción