Tradución técnica: algo máis que traducir

A tradución técnica é aquela que se ocupa de textos especializados nun área da ciencia moi concreta. Na vida diaria, atopamos exemplos de tradución técnica nas guías de usuario de programas informáticos ou nas instrucións de uso de calquera electrodoméstico. Porén, un tradutor técnico pode afrontar no se traballo case calquera texto e temática, ao abranguer a tradución técnica un campo moi amplo.

Tradución técnica ou tradución científica?

A tradución técnica comparte moitas características coa tradución científica, e a priori poden ser difíciles de diferenciar. Mais non son o mesmo. A grandes trazos, poderíase dicir que a ciencia é o conxunto de coñecementos técnicos, mentres que a técnica é a aplicación deses coñecementos.

Deste xeito, os textos científicos céntrase máis na divulgación do coñecemento e os avances científicos. Normalmente son redactados no seo da comunidade educativa ou equipos de investigación. Pola súa banda, os textos técnicos teñen como obxectivo principal instruír o lector. Trátase de textos máis concisos, precisos e obxectivos que os textos científicos, cunha finalidade moi concreta.

Deste modo, poderíamos tomar un traballo de investigación sobre as causas de envellecemento poboacional como exemplo de texto científico, e unha descrición dos compoñentes dun motor como exemplo dun texto técnico.

Características da linguaxe técnica

As principais características da linguaxe técnica son:

  • Obxectividade: a linguaxe empregada ten unha clara función informativa e/ou instrutiva. O autor destes textos funciona como un mero transmisor de información, non intervén opinando ou valorando a información.
  • Terminoloxía: abunda o uso de termos especializados que resultan descoñecidos para o público xeral, como pasa na linguaxe xurídica.
  • Precisión: cada un deses termos ten referente concreto; non hai cabida á ambigüidade nos textos técnicos.
  • Concisión: na linguaxe técnica, menos é máis. Neste tipo de textos non se atopan recursos estilísticos nin ningún tipo de información que non sexa a necesaria.

Importancia da tradución técnica

A difusión de textos técnicos fai hoxe en día posíbel o progreso da ciencia e da tecnoloxía. Na actualidade, a lingua franca da ciencia é o inglés, mais non por iso todos os avances técnicos se desenvolven en países anglosaxóns. A ciencia e a tecnoloxía basean o seu éxito na difusión da información e na cooperación entre colectivos. Calquera avance ou achega á comunidade científica debe ser transmitida para que cobre sentido. De non ser así, é como se nunca se tivera producido.

Para iso, é imprescindible a labor dos tradutores técnicos. Unha vez máis, a profesionalidade dos tradutores é indispensable. Un tradutor técnico ha de coñecer ben de antemán a temática sobre a que está a traballar. Do mesmo xeito, debe realizar un traballo moi minucioso de documentación previa ao proceso de tradución. A miúdo, un tradutor técnico inverte máis tempo na documentación que na labor de redacción. Non esquezamos que a terminoloxía e a precisión son fundamentais na tradución técnica. Unha vez iniciada a tradución, debe ter en conta moitos factores de risco engadidos, como son a tradución de siglas e de cifras. En definitiva, non basta con ter coñecementos da lingua meta. Unha boa tradución técnica require moito máis.

Foto de Sergey Zolkin

About Antonio Leal Fernández

Graduate degree in Translation and Interpretation from Universidade de Vigo (2013). Translator and proofreader in the German and English to Spanish combinations.

You May Also Like