Tradución científica

Tradución científica

englishpanish colabora con máis de 40 universidades e preto de 200 grupos de investigación na tradución de estudos e artigos académicos e científicos, para a súa publicación en revistas de ámbito nacional, europeo e internacional.

Os nosos tradutores son especialistas nas diversas ramas do saber científico e técnico e contan sempre cun mínimo de anos de experiencia profesional na realización deste tipo de traducións especializadas, o que garantirá unha correcta tradución, unha adecuada precisión no vocabulario e tecnicismos empregados e a calidade do texto.

Ademais, unha vez traducidos, os textos sométense a un exhaustivo proceso de revisión, abarcando a gramática, a terminoloxía, a ortotipografía e o estilo do texto, levado a cabo por un segundo tradutor, de xeito que a calidade editorial dos documentos traducidos quede completamente asegurada.

Exemplos dos servizos que ofrecemos neste departamento:

Tradución de artigos, Tradución de estudos, Tradución de papers, Tradución de ensaios, Tradución de informes, Tradución de resumos, Tradución de abstracts, Tradución de libros, Tradución de manuais, Tradución de materiais didácticos, Tradución de monografías, Tradución de apuntamentos, Tradución de resumos, Tradución de Traballos de Fin de Grao (TFG), Tradución de Traballos de Fin de Máster (TFM), Tradución de teses, Tradución de textos expositivos, Tradución de textos divulgativos, Tradución de artigos xornalísticos, Tradución de páxinas web, Tradución de programas Tradución de axendas, etc.

Tipos de tradución segundo a rama de coñecemento:

Tradución de Podoloxía, Tradución de Hemoterapia, Tradución de Radioterapia, Tradución de Gastronomía, Tradución de Deportes, Tradución de Educación Física, Tradución de Xestión Deportiva, Tradución de Anatomía, Tradución de Radioisótopos, Tradución de Cosmetoloxía Médica, Tradución de Medicina, Tradución de Enfermería, Tradución de Odontoloxía, Tradución de Laboratorio, Tradución de Xinecoloxía, Tradución de Obstetricia, Tradución de Nutrición, Tradución de Pneumocardioloxía, Tradución de Terapia Ocupacional, Tradución de Oftalmoloxía, Tradución de Fisioterapia, Tradución de Radioloxía, Tradución de Neurofisioloxía clínica, Tradución de Psicoloxía, Tradución de Psiquiatría, Tradución de Electrónica, Tradución de Mecánica Industrial, Tradución Agraria, Tradución de Agricultura, Tradución de Telecomunicacións e Redes, Tradución de Informática, Tradución de Industria, Tradución de Construción, Tradución de Electrónica, Tradución de Mecánica, Tradución de Mecatrónica, Tradución de Maxisterio, Tradución de Educación, Tradución de Música, Tradución de Filosofía, Tradución de Astronomía, Tradución de Xeografía, Tradución de Socioloxía, Tradución de Historia, Tradución de Bioloxía, Tradución de Dereito, Tradución de Matemáticas, Tradución de Comunicación Audiovisual, Tradución de Química, Tradución de Filoloxía, Tradución de Literatura, Tradución de Física, Tradución de Biomecánica, Tradución de Astrofísica, Tradución de Linguas Extranxeiras, Tradución de Lingüística, Tradución de Xornalismo, Tradución de Imaxe e Son, Tradución de Historia da Arte, Tradución de Artes Plásticas, Tradución de Deseño Industrial, Tradución de Bioquímica, Tradución de Tecnoloxías da Información, Tradución de Tecnoloxía, Tradución de Xeoloxía, Tradución de Estudos Medioambientais, Tradución de Enoloxía, Tradución de Agroenerxética, Tradución de Náutica e Pesca, Tradución Naval, Tradución de Enerxías Renovábeis, Tradución de Control Ambiental, Tradución de Produción de Alimentos, Tradución de Produción Gandeira, Tradución de Pesca, Tradución de Cartografía, Tradución de Instalacións Eléctricas, Tradución de Produción Agrícola, Tradución de Minería, Tradución de Biotecnoloxía, Tradución de Óptica, Tradución de OptometríaRevisión de Redes, Tradución de Xestión e Mantemento en Áreas Naturais, Tradución de Desenvolvemento Sostible, Tradución de Ciencias Políticas, Tradución de Ciencias Económicas, Tradución de Enxeñería Civil, Tradución de EnxeñeríaIndustrial, Tradución de Enxeñería Electrónica, Tradución de Enxeñería Naval, Tradución de Enxeñería de Camiños, Tradución de Mecatrónica Industrial, Tradución de Veterinaria, Tradución de Arquitectura, Tradución de Farmacéutica, Tradución de Enerxías Renovábeis, Tradución de Electrotecnia, Tradución de Turismo, Tradución de Traballo Social, Tradución de Estadística, Tradución de Linguaxe e Medios Audiovisuais, Tradución de Escritura, Tradución de Antropoloxía, Tradución de Relacións Internacionais, Tradución de Interpretación Musical, Tradución de Artes Visuais, Tradución de Administración, Tradución de Administración e Dirección de Empresas, Tradución de Fotografía, Tradución de Debuxo e Pintura, Tradución de Economía, Tradución de Humanidades, Tradución de Arte Dixital, Tradución de Recursos Humanos, Tradución de Relacións Laborais, Tradución de Tradución e Interpretación, Tradución de Loxística, Tradución de Dramaturxia, Tradución de Bens Culturais, Tradución de Información e Documentación, Tradución de Terminoloxía, Tradución de Deseño Gráfico, Tradución de Xestión Hoteleira, Tradución de Tecnoloxías da Imax, Tradución de Empresas Turísticas, Tradución Empresarial, Tradución de Comunicación Social, Tradución de Marketing.