Traducció jurídica

Traducció jurídica

englishpanish té un departament dedicat exclusivament a les traduccions jurídiques. Aquest departament el dirigeix un dels especialistes legals i financers més reconeguts del país, fet que aporta una garantia que saben valorar els despatxos d’advocats i les notaries que s’inclouen dins la nostra important cartera de clients.

La traducció jurídica és probable que sigui el tipus de traducció en què la intervenció de traductors professionals adequadament qualificats és més important. És per aquest motiu que englishpanish només treballa amb traductors llicenciats en dret, advocats, professors i altres professionals del dret que es dediquen, ja sigui a temps parcial o complet, a la traducció.

Totes les traduccions de documentació jurídica, financera o institucional que fem passen per un filtre de revisió en què hi intervenen un o dos traductors més per tal d’evitar qualsevol error o omissió que pogués passar per alt al traductor principal.

Documents jurídics que traduïm

Contractes

Contracte d’assegurances

 • Assegurances personals: assegurances de vida, d’accidents personals, de salut o malaltia, de dependència i plans de pensions.
 • Assegurances de danys o patrimonials: assegurances d’incendis, de responsabilitat civil, d’automòbil, agràries, de pèrdues pecuniàries, de robatori, de crèdit i caució, de transports, d’enginyeria i multiriscos.
 • Assegurances de prestació de serveis: assegurances de defensa jurídica, de viatge i de defunció.

Contracte d’arrendament/lloguer

 • Lloguer d’habitatge (per a residència habitual, de temporada o d’ús turístic)
 • Lloguer de locals de negoci
 • Lloguer industrial
 • Lloguer de trasters o places de garatge
 • Lloguer d’immobles de temporada
 • Lloguer de finques rústiques o de parceria
 • Lloguer de vehicles de motor
 • Lloguer de maquinària
 • Arrendament financer o leasing
 • Arrendament d’obra i de serveis

Contractes de treball

 • Contractes indefinits
 • Contractes temporals (d’obra o de servei determinat, eventual per circumstàncies pròpies de la producció, d’interinitat i de relleu)
 • Contractes de formació i d’aprenentatge
 • Contractes de pràctiques

Capitulacions matrimonials (acords prenupcials)

Contractes d’agència

Anticresi

Contractes d’arres

Cartes de patrocini

Contractes de comissió

Comodat

Contractes de compra-venda

Contractes de concessió

Contractes de dipòsit

Contractes de distribució

Contractes de donació

Contractes d’edició

Contractes d’empresa conjunta o joint venture

Contractes d’emfiteusi

Contractes de mandat

Contractes de facturatge (factoring)

Contractes de fiança

Contractes de franquícia (franchising)

Contractes d’hipoteca

Matrimoni

Contractes de préstec (o crèdit de consum)

Contractes d’opció

Contractes d’obra

Permuta

Contractes de penyora

Promesa (precontracte o promesa de contracte)

Contractes de prestació de serveis

Contractes de representació

Contractes de renting

Contractes de societat

Contractes de subministrament

Contractes sobre transferències de tecnologies (know-how)

Contractes de transició (bridging agreement)

Contractes de transport

Patents, disseny industrials, marques i noms comercials

Escrits judicials

Escrits d’iniciació processal

 • Demandes judicials
 • Demandes reconvencionals
 • Terceria
 • Querelles
 • Denúncies
 • Sol·licituds d’actes no contenciosos

Escrits de substanciació processal

 • Trasllats de demandes
 • Contestacions de demandes
 • Rèpliques
 • Dúpliques
 • Sol·licituds de certificats de ministre de fe
 • Sol·licituds d’advertències
 • Cartes-poder / apoderaments
 • Sol·licituds d’obertura del termini probatori
 • Sol·licituds de designació de pèrits
 • Sol·licituds d’ofici
 • Sol·licituds de còpies
 • Documents d’acompanyament
 • Sol·licituds de citació a escoltar sentència
 • Sol·licituds de compliment de sentència
 • Sol·licituds d’embargament de béns
 • Sol·licituds de regulació de costes
 • Gir de xecs bancaris

Escrits d’incidència processal

 • Mesures cautelars
 • Abandonament del procediment
 • Desistiment
 • Terceria
 • Acumulació processal
 • Impugnació de documents
 • Manca de competència
 • Recusacions
 • Sol·licitud del benefici d’assistència jurídica

Escrits d’impugnació processal

 • Recursos de reposició
 • Recursos d’apel·lació
 • Recursos de fets
 • Recursos de cassació
 • Recursos de revisió
 • Nul·litat processal

Resolucions processals

Diligències

Decrets

Providències

Interlocutòries

Sentències

Certificats, escriptures notarials, autoritzacions i permisos

Lleis, tractats internacionals, convenis, decrets, reglaments, directives, decisions, recomanacions, dictàmens i d’altres actes legislatius

METODOLOGIA

englishpanish és una agència de traducció amb una xarxa de col·laboradors integrada per gairebé cent traductors i revisors que treballen des de diferents parts del món, que treballen amb múltiples combinacions lingüístiques i vénen d’àmbits de formació acadèmica diversos. Tenir una xarxa com aquesta, tan gran i tan diversa en llengües i camps de coneixement, és, sens dubte, el que ens diferencia d’altres proveïdors de serveis lingüístics. Al mateix temps que requereix un alt nivell de coordinació amb el client, el cap de projecte i els traductors i revisors que intervenen en el procés. El resultat són traduccions precises i amb el nivell de qualitat propi de l’àmbit editorial. Us convidem a conèixer com treballem.