Traducció jurídica

Traducció jurídica

englishpanish té un departament dedicat exclusivament a les traduccions jurídiques. Aquest departament el dirigeix un dels especialistes legals i financers més reconeguts del país, fet que aporta una garantia que saben valorar els despatxos d’advocats i les notaries que s’inclouen dins la nostra important cartera de clients.

La traducció jurídica és probable que sigui el tipus de traducció en què la intervenció de traductors professionals adequadament qualificats és més important. És per aquest motiu que englishpanish només treballa amb traductors llicenciats en dret, advocats, professors i altres professionals del dret que es dediquen, ja sigui a temps parcial o complet, a la traducció.

Totes les traduccions de documentació jurídica, financera o institucional que fem passen per un filtre de revisió en què hi intervenen un o dos traductors més per tal d’evitar qualsevol error o omissió que pogués passar per alt al traductor principal.

Documents jurídics que traduïm

Contractes

 • Contracte d’assegurances
  • Assegurances personals: assegurances de vida, d’accidents personals, de salut o malaltia, de dependència i plans de pensions.
  • Assegurances de danys o patrimonials: assegurances d’incendis, de responsabilitat civil, d’automòbil, agràries, de pèrdues pecuniàries, de robatori, de crèdit i caució, de transports, d’enginyeria i multiriscos.
  • Assegurances de prestació de serveis: assegurances de defensa jurídica, de viatge i de defunció.
 • Contracte d’arrendament/lloguer
  • Lloguer d’habitatge (per a residència habitual, de temporada o d’ús turístic)
  • Lloguer de locals de negoci
  • Lloguer industrial
  • Lloguer de trasters o places de garatge
  • Lloguer d’immobles de temporada
  • Lloguer de finques rústiques o de parceria
  • Lloguer de vehicles de motor
  • Lloguer de maquinària
  • Arrendament d’obra i de serveis
 • Contractes de treball
  • Contractes indefinits
  • Contractes temporals (d’obra o de servei determinat, eventual per circumstàncies pròpies de la producció, d’interinitat i de relleu)
  • Contractes de formació i d’aprenentatge
  • Contractes de pràctiques
 • Capitulacions matrimonials (acords prenupcials)
 • Contractes d’agència
 • Anticresi
 • Contractes d’arres
 • Cartes de patrocini
 • Contractes de comissió
 • Comodat
 • Contractes de compra-venda
 • Contractes de concessió
 • Contractes de dipòsit
 • Contractes de distribució
 • Contractes de donació
 • Contractes d’edició
 • Contractes d’empresa conjunta o joint venture
 • Contractes d’emfiteusi
 • Contractes de mandat
 • Contractes de facturatge (factoring)
 • Contractes de fiança
 • Contractes de franquícia (franchising)
 • Contractes d’hipoteca
 • Matrimoni
 • Contractes de préstec (o crèdit de consum)
 • Contractes d’opció
 • Contractes d’obra
 • Permuta
 • Contractes de penyora
 • Promesa (precontracte o promesa de contracte)
 • Contractes de prestació de serveis
 • Contractes de representació
 • Contractes de renting
 • Contractes de societat
 • Contractes de subministrament
 • Contractes sobre transferències de tecnologies (know-how)
 • Contractes de transició (bridging agreement)
 • Contractes de transport

Patents, disseny industrials, marques i noms comercials

Escrits judicials

 • Escrits d’iniciació processal
  • Demandes judicials
  • Demandes reconvencionals
  • Terceria
  • Querelles
  • Denúncies
  • Sol licituds d’actes no contenciosos
 • Escrits de substanciació processal
  • Trasllats de demandes
  • Contestacions de demandes
  • Rèpliques
  • Dúpliques
  • Sol licituds de certificats de ministre de fe
  • Sol licituds d’advertències
  • Cartes-poder / apoderaments
  • Sol licituds d’obertura del termini probatori
  • Sol licituds de designació de pèrits
  • Sol licituds d’ofici
  • Sol licituds de còpies
  • Documents d’acompanyament
  • Sol licituds de citació a escoltar sentència
  • Sol licituds de compliment de sentència
  • Sol licituds d’embargament de béns
  • Sol licituds de regulació de costes
  • Gir de xecs bancaris
 • Escrits d’incidència processal
  • Mesures cautelars
  • Abandonament del procediment
  • Desistiment
  • Terceria
  • Acumulació processal
  • Impugnació de documents
  • Manca de competència
  • Recusacions
  • Sol licitud del benefici d’assistència jurídica
 • Escrits d’impugnació processal
  • Recursos de reposició
  • Recursos d’apel lació
  • Recursos de fets
  • Recursos de cassació
  • Recursos de revisió
  • Nul litat processal

Resolucions processals

 • Diligències
 • Decrets
 • Providències
 • Interlocutòries
 • Sentències

Certificats, escriptures notarials, autoritzacions i permisos

Lleis, tractats internacionals, convenis, decrets, reglaments, directives, decisions, recomanacions, dictàmens i d'altres actes legislatius